Polityka przetwarzania danych

Polityka przetwarzania danych w AMAR TRANSLATIONS

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

 1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AmaR TRANSLATIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Wesołej, ul. Gen. W Sikorskiego 51, NIP: 9522132768, Regon:147491969, nr KRS 0000528960 (dalej jako „AmaR TRANSLATIONS”).

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres AmaR TRANSLATIONS wskazany powyżej, z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: amar@amar-translations.pl

 1. Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

 1. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy AmaR TRANSLATIONS w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla: (Umowa to dowolne zlecenie od klienta na wykonanie tłumaczenia zgłoszone w odpowiedniej dla charakteru tłumaczenia formie)

A - przygotowania do wyceny tłumaczenia zgłoszonego przez klienta materiału

B – wykonania tłumaczenia dla zgłoszonego materiału przez klienta

 • w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO)

Zawarcie umowy na wykonanie tłumaczenia wiąże się z koniecznością przetwarzania danych np. osobowych, wrażliwych, które stanowią szczególną kategorię danych.

Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez AmaR TRANSLATIONS i podmioty z nami współpracujące w oparciu o Pani/Pana zgodę.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AmaR TRANSLATIONS lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują w szczególności:

 • udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i zapytania

 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

 • badanie satysfakcji klientów,

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) oraz obronę przed roszczeniami,

 • marketing bezpośredni produktów i usług, w tym pozyskania i utrzymania klienta;

 • archiwizacji.

 • do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AmaR TRANSLATIONS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na AmaR TRANSLATIONS obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • upoważnieni współpracownicy (podwykonawcy) AmaR TRANSLATIONS;

 • pracownicy firm trzecich, współpracujących z AmaR TRANSLATIONS;

 • firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;

 • kancelarie prawne, biura rachunkowe, którym AmaR TRANSLATIONS zleciło np. prowadzenie postępowania,

realizujący przetwarzanie danych na zlecenie AmaR TRANSLATIONS.

AmaR TRANSLATIONS może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

AmaR TRANSLATIONS korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, AmaR TRANSLATIONS przed powierzeniem przetwarzania potencjalnemu podmiotowi przetwarzającemu w miarę możliwości uzyskuje informacje o zasadach ochrony danych osobowych stosowanych przez potencjalny podmiot przetwarzający, oraz o praktykach tego podmiotu dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z AmaR TRANSLATIONS umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na AmaR TRANSLATIONS w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez AmaR TRANSLATIONS;

 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów AmaR TRANSLATIONS stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 1. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia.

 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy AmaR TRANSLATIONS przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO), chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od AmaR TRANSLATIONS Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres: AmaR TRANSLATIONS sp. z o.o., ul. Gen. W Sikorskiego 51, Warszawa Wesoła z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail:amar@amar-translations.pl.

 1. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez AmaR TRANSLATIONS dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie AmaR TRANSLATIONS przez podmioty trzecie.

 1. Zmiany Polityki Przetwarzania Danych

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Przetwarzania Danych, w szczególności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Zobowiązujemy się jednocześnie do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Przetwarzania Danych i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Przetwarzania Danych na naszej stronie internetowej.

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA W PONAD 60 JĘZYKACH
Tłumaczenia wykonujemy w zakresie wszystkich języków europejskich
i popularnych języków pozaeuropejskich.


Wyceń od razu swoje tłumaczenie